VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   USA NEWS ZONE 2 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=187)
-   -   TĐ FLORIDA TUNG BẰNG CHỨNG DI DÂN BẤT HỢP PHÁP ĐỒNG Ư TỚI ĐẢO NHÀ OBAMA! (Video) (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1682392)

CaoLanh 09-22-2022 16:53

TĐ FLORIDA TUNG BẰNG CHỨNG DI DÂN BẤT HỢP PHÁP ĐỒNG Ư TỚI ĐẢO NHÀ OBAMA! (Video)
 
1 Attachment(s)
TĐ FLORIDA TUNG BẰNG CHỨNG DI DÂN BẤT HỢP PHÁP ĐỒNG Ư TỚI ĐẢO NHÀ OBAMA
Sep. 22, 2022


Luật sư Tran Maico USA YouTube
.

anhhaila 09-22-2022 17:07

Đảo nhà 0bama nằm trong Tiểu Bang dung chấp Má Cha Chú Chệt nhưng chỉ có một đêm họ đă được huy động 125 Vệ Binh Quốc Gia đến để đưa đi nghỉ dưởng tại trại lính Cape Cod theo nguồn tin từ NPR.

:animated-laughing-i:animated-laughing-i:animated-laughing-i

phokhuya 09-22-2022 17:51

Ḷng bao dung của đám này chỉ mở rộng được 48 tiếng thôi. :hafppy::hafppy:


All times are GMT. The time now is 22:48.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2022
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2022 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04025 seconds with 9 queries