VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Breaking News | Tin Sốt (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=40)
-   -   Một nhóm cư dân quận Cam biểu t́nh phản đối việc cấp vaccine passport xác nhận đă chích ngừa COVID-1 (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1465383)

florida80 05-13-2021 21:11

Một nhóm cư dân quận Cam biểu t́nh phản đối việc cấp vaccine passport xác nhận đă chích ngừa COVID-1
 
1 Attachment(s)
5/13
Tin Santa Ana, California – Nhiều người biểu t́nh đă tụ tập tại quận Cam vào thứ Ba, 11 tháng 5, để phản đối việc quận hạt cấp mă điện toán cho những người đă chích ngừa Covid-19. Trong khi đó, nhà chức trách giải thích rằng người dân không bị yêu cầu phải tŕnh bằng chứng xác nhận đă chích ngừa, và việc cấp mă điện toán chỉ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho những cư dân muốn có thông tin này.

Sở Y Tế Quận Cam vào tháng 4 đă giới thiệu chương tŕnh cấp giấy xác nhận chích ngừa, hoặc một mă QR điện toán xác nhận chích ngừa, được gọi chung là vaccine passport. Tuy nhiên, sau khi bị phản đối, Sở Y Tế Quận Cam giải thích rằng chương tŕnh này chỉ nhằm cung cấp giấy xác nhận cho những cư dân có nhu cầu, và không mang tính bắt buộc.


https://i.imgur.com/PlIhFsT.png


Vào chiều thứ Ba, một đám đông khoảng 850 người không đeo khẩu trang đă tập trung bên ngoài trụ sở của Hội đồng giám sát quận Cam ở Santa Ana, cầm theo biểu ngữ viết rằng vaccine passport đi ngược lại quyền tự do dân sự. Người biểu t́nh phản đối mọi dạng dữ kiện chích ngừa, đặc biệt là dữ kiện điện toán dưới dạng mă QR, nói rằng các dữ kiện này dần dần sẽ biến việc chích ngừa thành yêu cầu bắt buộc, cản trở hoạt động xă hội.

Người biểu t́nh cũng yêu cầu quận hạt ra lệnh cấm các cơ sở thương mại địa phương yêu cầu khách hàng phải tŕnh giấy xác nhận đă chích ngừa. Đáp lại, viên chức địa phương khẳng định rằng, họ không yêu cầu bất kỳ ai phải đưa bằng chứng đă chích ngừa, và cũng không có ư định đặt ra yêu cầu này trong tương lai

QQQ_Cake 05-13-2021 22:28

Thank you


All times are GMT. The time now is 19:32.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2021
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03111 seconds with 9 queries