VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Society | Tin X Hội (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=219)
-   -   C gi sut chết v bị ch cưng dm khi đi bơi (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1166609)

TinNhanh247 06-13-2018 13:44

C gi sut chết v bị ch cưng dm khi đi bơi
 
1 Attachment(s)
Chia sẻ của một c gi khiến nhiều người dở khc dở cười. Ch cn cưng của c đ sut dm chết c khi đang n đa. Bố c gi đ phải mang thuyền lại gần v cứu c gi.


VietBF Sưu Tầm


All times are GMT. The time now is 03:33.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2019
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.12975 seconds with 9 queries