VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Society | Tin X Hội (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=219)
-   -   C gi trẻ sut mất chn v đi xa hnh xăm (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1210618)

Romano 12-06-2018 04:26

C gi trẻ sut mất chn v đi xa hnh xăm
 
1 Attachment(s)
Hiện nay xăm mnh đang l 1 tro lưu mới trong giới trẻ nn nhiều người đ đi xăm chỉ v ngẫu hứng. Sau 1 thời gian thấy hnh xăm khng cn ph hợp đ tm cch đi xa. Từ đy nhiều hậu quả m họ phải đối mặt bắt đầu xảy ra.

Xăm dễ, xa khng hề dễ

Mới đy, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang tiếp nhận bệnh nhn nữ Đ. T. Q (tại Thanh Ha) nhập viện trong tnh trạng bị bỏng nặng vng cẳng chn tri, chảy dịch. Tổn thương của bệnh nhn đ c lot rộng v su lộ gn cơ đau nhiều sưng ph cẳng chn, bn chn, sưng lan ln đi.

Kết quả thăm khm lm sng bệnh nhn được chẩn đon bỏng độ 3 vng cẳng chn tri.

Theo chia sẻ của bệnh nhn, trước đ 5 ngy, bệnh nhn đ đến một cơ sở thẩm mỹ để xa xăm bằng laser ở cẳng chn tri. Trong qu trnh xa xăm bệnh nhn c bị bỏng laser.
http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1544070360
Tuy nhin, chị Q chủ quan về nh hm sau pht hiện chỗ đốt bằng laser bị phồng rt. Chi Q đ quay lại thẩm mỹ viện, nhn vin tại đy chỉ cho bệnh nhn khng sinh v thuốc mỡ bi tetracycline.Tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang bệnh nhn được nhập viện tại khoa Phẫu thuật tạo hnh thẩm mỹ, tại đy bệnh nhn được thay băng bi thuốc mỡ bỏng (bạc), điều trị tim truyền chống vim, b dịch.

Sau 3 ngy điều trị, tnh trạng bệnh nhn đ ổn định vết bỏng khng xưng, chảy dịch t.

Cảnh bo nguy hiểm

Theo bc sĩ Đồng Thanh Thiện, Khoa Phẫu thuật tạo hnh thẩm mỹ (Bệnh viện Đa khoa Đức Giang) bệnh nhn Q bị bỏng độ 3 vng cảng chn tri. Cc vết bỏng c những vng hoại tử, da thm đen, lot chảy dịch lẫn mu.

Nếu bệnh nhn khng vo viện điều trị kịp thời sẽ dẫn đến nguy cơ hoại tử nặng c thể lan sau gy vim xương cẳng chn v ảnh hưởng chức năng vận động v thẩm mỹ vng cẳng chn.

Xa xăm bằng laser l phương php phổ biến nhất. Cơ chế của phương php ny l dng laser để ph vỡ sự lin kết giữa cc phần mực xăm, sau đ cc mảnh nhỏ li ti sẽ thẩm thấu vo da, rồi được đo thải ra ngoi theo cơ chế bi tiết tự nhin.Bc sĩ Thiện khuyến co, sau những liệu trnh xa xăm, bạn c thể bị chảy mu, bị sưng tấy, phải chịu đau đớn suốt nhiều tuần, thậm ch phải king tắm gội, king dng ha chất vng da đ điều trị bằng laser.

Người khi c định đi xa hnh xăm cần phải tm hiểu kỹ cơ sở y tế c uy tn, cũng như phương php xa xăm an ton đối với bản thn mnh.

Đặc biệt với hnh xăm lớn chng ta nn xa thnh nhiều lần, khng nn xa 1 lần. Nếu c dấu hiệu bất thường người bệnh phải đi khm ngay.

banluoichenang 12-06-2018 04:28

Quote:

Originally Posted by Romano (Post 3554556)
Hiện nay xăm m�nh đang l� 1 tr�o lưu mới trong giới trẻ n�n nhiều người đ� đi xăm chỉ v� ngẫu hứng. Sau 1 thời gian thấy h�nh xăm kh�ng c�n ph� hợp đ� t�m c�ch đi x�a. Từ đ�y nhiều hậu quả m� họ phải đối mặt bắt đầu xảy ra. Xăm dễ, x�a kh�ng hề dễ Mới đ�y, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang tiếp nhận bệnh nh�n nữ Đ. T. Q (tại Thanh H�a) nhập viện trong t�nh trạng bị bỏng nặng v�ng cẳng ch�n tr�i, chảy dịch. Tổn thương của bệnh nh�n đ� c� lo�t rộng v� s�u lộ g�n cơ đau nhiều sưng ph� cẳng ch�n, b�n ch�n, sưng lan l�n đ�i. Kết quả thăm kh�m l�m s�ng bệnh nh�n được chẩn đo�n bỏng độ 3 v�ng cẳng ch�n tr�i. Theo chia sẻ của bệnh nh�n, trước đ� 5 ng�y, bệnh nh�n đ� đến một cơ sở thẩm mỹ để x�a xăm bằng laser ở cẳng ch�n tr�i. Trong qu� tr�nh x�a xăm bệnh nh�n c� bị bỏng laser. http://vietbf.com/forum/attachment.p...p;d=1544070360 Tuy nhi�n, chị Q chủ quan về nh� h�m sau ph�t hiện chỗ đốt bằng laser bị phồng r�t. Chi Q đ� quay lại thẩm mỹ viện, nh�n vi�n tại đ�y chỉ cho bệnh nh�n kh�ng sinh v� thuốc mỡ b�i tetracycline.Tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang bệnh nh�n được nhập viện tại khoa Phẫu thuật tạo h�nh thẩm mỹ, tại đ�y bệnh nh�n được thay băng b�i thuốc mỡ bỏng (bạc), điều trị ti�m truyền chống vi�m, b� dịch. Sau 3 ng�y điều trị, t�nh trạng bệnh nh�n đ� ổn định vết bỏng kh�ng xưng, chảy dịch �t. Cảnh b�o nguy hiểm Theo b�c sĩ Đồng Thanh Thiện, Khoa Phẫu thuật tạo h�nh thẩm mỹ (Bệnh viện Đa khoa Đức Giang) bệnh nh�n Q bị bỏng độ 3 v�ng cảng ch�n tr�i. C�c vết bỏng c� những v�ng hoại tử, da th�m đen, lo�t chảy dịch lẫn m�u. Nếu bệnh nh�n kh�ng v�o viện điều trị kịp thời sẽ dẫn đến nguy cơ hoại tử nặng c� thể lan sau g�y vi�m xương cẳng ch�n v� ảnh hưởng chức năng vận động v� thẩm mỹ v�ng cẳng ch�n. X�a xăm bằng laser l� phương ph�p phổ biến nhất. Cơ chế của phương ph�p n�y l� d�ng laser để ph� vỡ sự li�n kết giữa c�c phần mực xăm, sau đ� c�c mảnh nhỏ li ti sẽ thẩm thấu v�o da, rồi được đ�o thải ra ngo�i theo cơ chế b�i tiết tự nhi�n.B�c sĩ Thiện khuyến c�o, sau những liệu tr�nh x�a xăm, bạn c� thể bị chảy m�u, bị sưng tấy, phải chịu đau đớn suốt nhiều tuần, thậm ch� phải ki�ng tắm gội, ki�ng d�ng h�a chất v�ng da đ� điều trị bằng laser. Người khi c� � định đi x�a h�nh xăm cần phải t�m hiểu kỹ cơ sở y tế c� uy t�n, cũng như phương ph�p x�a xăm an to�n đối với bản th�n m�nh. Đặc biệt với h�nh xăm lớn ch�ng ta n�n x�a th�nh nhiều lần, kh�ng n�n x�a 1 lần. Nếu c� dấu hiệu bất thường người bệnh phải đi kh�m ngay.

Mọi người ai có nhu cầu mua lưới che nắng ủng hộ mnihf tại website: banluoichenang.com với ạ


All times are GMT. The time now is 09:25.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2019
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.13690 seconds with 9 queries