VietBF
Page 2 of 2 1 2

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   USA NEWS ZONE 1 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=210)
-   -   Không bằng chứng th́ ... chối, bị đưa tin th́ ... cho là Fake News, bằng chứng ḷi ra ... nói ngược (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1386878)

nangsom 09-16-2020 06:32

Một lần nói láo, cảm thấy xấu hổ

Nhiều lần nói láo đă trở thành thói quen.

Giờ đây mỗi lần nói thật: Cảm thấy xấu hổ!

wonderful 09-16-2020 16:17

"Không bằng chứng th́ ... chối, bị đưa tin th́ ... cho là Fake News, bằng chứng ḷi ra ... nói ngược"

Ha ha ha th́ đích thị đó là trump chứ ai vô đó...không có người thứ hai ở thế gian nầy...là tổng thống của mỹ đế đó.


All times are GMT. The time now is 02:34.
Page 2 of 2 1 2

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2020
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03553 seconds with 9 queries