VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Viet Oversea|Tin Hải Ngoại (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=186)
-   -   ENGLAND Thợ gy gỗ trong tiệm nail. Nếu l chủ, bạn sẽ lm g? (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1260033)

Gibbs 07-11-2019 10:39

Thợ gy gỗ trong tiệm nail. Nếu l chủ, bạn sẽ lm g?
 
1 Attachment(s)
Thợ gy gỗ trong tiệm nail. Nếu l chủ, bạn sẽ lm g?
Bấm vo ảnh dưới để chạy Video

QueMe 07-11-2019 17:32

Sa thải 1 người (bốc thăm để được cng bằng) hoặc người no "lớn họng" nhất!

hanh thong tay 07-11-2019 19:05

thieu van hoa

lumlelen 07-11-2019 21:16

Qu xuống lại họ.


All times are GMT. The time now is 19:33.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2020
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03442 seconds with 9 queries