VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   USA NEWS ZONE 2 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=187)
-   -   Chính phủ Biden vẫn tiếp tục nói láo hàng ngày. (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1920333)

luyenchuong3000 06-04-2024 12:27

Chính phủ Biden vẫn tiếp tục nói láo hàng ngày.
 
3 Attachment(s)
Chính phủ Biden vẫn tiếp tục nói láo hàng ngày. Hôm nay lại đem ra chuyện Biden ra lệnh giảm giá thuốc Insulin xuống $35 và nói Trump xạo.
Lệnh của Trump ngày 26 tháng 5, 2020 vẫn c̣n rành rành trên website Bạch ốc. Khi Biden lên th́ kư bỏ lệnh này. Sau đó kư lại lệnh như vậy rồi tiếm công.
Lại c̣n xạo dùng thêm fucccheck!!!!! Chính phủ láo .

anhhaila 06-04-2024 18:11

Thiệt là đám lừa....đảo.

:animated-laughing-i:animated-laughing-i:animated-laughing-i

phokhuya 06-05-2024 00:45

Quote:

Originally Posted by anhhaila (Post 4910923)
Thiệt là đám lừa....đảo.

:animated-laughing-i:animated-laughing-i:animated-laughing-i

Tụi này th́ chuyên nói láo trừ cơm mà, khỏi bàn tới.:animated-laughing-i:animated-laughing-i


All times are GMT. The time now is 14:46.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03755 seconds with 9 queries