VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Comedy Stories | Chuyện Hài (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=241)
-   -   Xem ngày (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1244788)

florida80 05-15-2019 20:01

Xem ngày
 
1 Attachment(s)
Người nọ hay tin nhảm, làm việc ǵ cũng xem ngày. Một hôm, mái nhà anh ta sập xuống, hàng xóm xúm lại đỡ ra cứu anh ta đang bị mái nhà úp lên đầu. Anh ta vội ngoi đầu ra, nói to:
- Khoan đă! Khoan đă! Bà con hăy xem hộ tôi hôm nay có phải ngày tốt không đă. Nếu ngày xấu th́ để ngày khác vậy!
https://i.imgur.com/ncjUtPf.gif


All times are GMT. The time now is 19:07.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2019
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.19182 seconds with 8 queries