VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Comedy Stories | Chuyện Hi (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=241)
-   -   Chờ đến Tết (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1244789)

florida80 05-15-2019 20:02

Chờ đến Tết
 
1 Attachment(s)
- My quen anh ấy lu chưa ?
- Cũng được hơn nửa năm rồi !
- Tnh tnh anh ta ra sao ?
- Hm nay, chưa thể ni được!
- Sao vậy ?
- Để chờ xem, đến Tết ny, ảnh tặng tao mn qu g, rồi mới c thể nhận xt được !

https://i.imgur.com/ncjUtPf.gif


All times are GMT. The time now is 19:22.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2019
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.14078 seconds with 8 queries