VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Comedy Stories | Chuyện Hài (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=241)
-   -   Vẫn là một (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1283745)

florida80 10-08-2019 23:31

Vẫn là một
 
1 Attachment(s)
Thưa đại tá, khi c̣n trẻ ngài thường giải trí thế nào ạ?
Săn bắn và phụ nữ.
Ngài săn bắn ǵ?
Phụ nữ.

https://i.imgur.com/fLKlYlW.gif

phokhuya 10-08-2019 23:42

:):):hafppy::6:

florida80 10-08-2019 23:46

Quote:

Originally Posted by phokhuya (Post 3751613)
:):):hafppy::6:

https://i.imgur.com/qhh3cTT.gif


All times are GMT. The time now is 17:22.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2020
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03541 seconds with 8 queries