VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   School | Kiến thức (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=88)
-   -   Mă QR cá nhân duy nhất chứa những thông tin ǵ (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1512140)

nguoiduatinabc 09-15-2021 05:23

Mă QR cá nhân duy nhất chứa những thông tin ǵ
 
1 Attachment(s)
Theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT). Mỗi cá nhân sẽ có một mă QR duy nhất. Mă QR này sẽ chứa thông tin liên quan đến pḥng, chống dịch bệnh và dùng chung trên các nền tảng để tạo thuận lợi cho mỗi người dân và các cơ quan chức năng.


Mă QR cá nhân chứa những thông tin ǵ?

Theo Bộ TT&TT cho biết, mỗi mă QR chứa thông tin định danh của mỗi cá nhân, được sắp xếp dưới dạng chuỗi kư tự có cấu trúc. Cụ thể như sau:

- Cấu trúc: SoGiayTo|HoTen|NgaySinh|LoaiDinhDanh|QID|EXT

Trong đó:

+ SoGiayTo: Số giấy tờ cá nhân (số chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc số hộ chiếu). Trên ứng dụng pḥng chống dịch Covid-19, người dân có thể chuyển giữa chế độ hiển thị mặc định (ẩn 6 kư tự đầu tiên, thay bằng dấu sao) hoặc đầy đủ số giấy tờ.

+ HoTen: Họ tên công dân viết hoa, không dấu, mỗi từ cách nhau một khoảng trắng.

+ NgaySinh: Ngày tháng năm sinh công dân dưới dạng YYYY-MM-DD (ví dụ công dân sinh ngày 1/12/1990, dữ liệu hiển thị là 1990-12-01). Người dùng có thể chuyển giữa chế độ hiển thị mặc định (ẩn ngày và tháng sinh, thay bằng dấu sao) hoặc đầy đủ ngày tháng năm sinh.

+ LoaiDinhDanh: Gồm 2 giá trị là 0 (người dùng tự khai) hoặc 1 (người dùng khai hộ).

+ QID: Mă số do nền tảng QR quốc gia cung cấp dưới dạng chuỗi kư tự.

+ EXT: Các giá trị mở rộng gồm QID của người khai hộ, giới tính (0: chưa có thông tin, 1: nam, 2: nữ), số thẻ bảo hiểm y tế, số điện thoại, chữ kư điện tử... được phân định bằng dấu "<".

Nếu trong thời gian tới có "thẻ xanh Covid-19", nội dung đó cũng sẽ tích hợp vào mă QR cá nhân.

Mô h́nh cung cấp và quản lư mă QR cá nhân trên các nền tảng

Trong tài liệu yêu cầu kỹ thuật, Bộ TT&TT cũng đưa ra mô h́nh cung cấp và quản lư mă QR cá nhân trên các nền tảng.

Quy tŕnh trao đổi như sau:

(1) Khi cần truy xuất thông tin, ứng dụng pḥng, chống dịch Covid-19 gửi yêu cầu cấp QID và QR cá nhân đến nền tảng QR quốc gia.

(2) Nền tảng QR quốc gia gửi thông tin đến nguồn dữ liệu xác thực do Bộ, Ngành, cơ quan trung ương xây dựng và quản lư, phục vụ xác thực thông tin người dùng trên các nền tảng pḥng, chống dịch Covid-19.

(3) Nguồn thông tin xác thực gửi lại kết quả về nền tảng QR quốc gia.

(4) Nền tảng QR quốc gia gửi QID và QR cá nhân, hoặc thông báo dữ liệu chưa chính xác, về ứng dụng pḥng, chống dich Covid-19.

Ai có quyền đọc và truy vấn dữ liệu trong mă QR cá nhân

Theo Quyết định số 1405/QĐ-BTTTT, các cá nhân, tổ chức có thẩm quyền sẽ đọc mă và truy vấn các dữ liệu liên quan để phục vụ công tác pḥng, chống dịch Covid-19. Việc trao đổi dữ liệu diễn ra thông qua phương thức đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin.

Người dân có thể lựa chọn cài đặt, sử dụng nền tảng, ứng dụng có cung cấp mă QR cá nhân phù hợp với nhu cầu và không cần cài đặt nhiều ứng dụng khác nhau. Mỗi người dân khai báo thông tin trên các ứng dụng sẽ được hệ thống QR quốc gia xác thực. Thông tin được cập nhật vào nền tảng nếu chính xác và ngược lại.

Bộ TT&TT đă hoàn thành xây dựng nền tảng mă QR quốc gia, dự kiến sau khoảng một tuần nữa sẽ kết nối với các ứng dụng và đồng bộ dữ liệu.


All times are GMT. The time now is 22:41.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2021
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03600 seconds with 8 queries