VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Vietnam News | Tin Việt Nam (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=219)
-   -   Bo số 8 giảm cấp, tiến gần nước ta; khng kh lạnh tăng cường ở miền Bắc (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1525633)

Romano 10-14-2021 02:12

Bo số 8 giảm cấp, tiến gần nước ta; khng kh lạnh tăng cường ở miền Bắc
 
1 Attachment(s)
Trung tm Dự bo Kh tượng Thuỷ văn quốc gia cho biết cơn bo số 8 đ giảm cấp v tiến gần nước ta. Trong khi đ, dự bo đm ngy 14/10, Bắc Bộ đn đợt khng kh lạnh tăng cường, nhiệt độ giảm su.
Đm qua (13/10), bo ś 8 đ đi vo Vịnh Bắc Ḅ, cường đ̣ suy ýu. Do ảnh hưởng của bo ś 8 nn ở trạm đảo Bạch Long Vĩ đ c gi mạnh ćp 9, gịt ćp 11, trạm đảo C T c gi mạnh ćp 7, gịt ćp 9, tại Cửa ng c gi mạnh ćp 6, gịt ćp 9.

Hồi 04 giờ ngy 14/10, vị tr tm bo ở khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc; 107,8 độ Kinh Đng, cch Thanh Ha khoảng 300km, cch Ngḥ An khoảng 310km, cch H Tĩnh khoảng 240km. Sức gi mạnh nhất vng gần tm bo mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11. Bn knh gi mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở ln khoảng 200km tnh từ tm bo.

Dự bo trong 12 giờ tới, bo di chuyển nhanh theo hướng Ty, mỗi giờ đi được 20-25km v suy ýu thnh p th́p nhịt đới. Đến 16 giờ ngy 14/10, vị tr tm p th́p nhịt đới ở khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 105,8 độ Kinh Đng, ngay trn vng bỉn ven bờ từ Nam Định đ́n H Tĩnh. Sức gi mạnh nhất vng gần tm p th́p nhịt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, p th́p nhịt đới di chuyển nhanh theo hướng Ty Ty Nam, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vo đ́t lìn khu vực từ Thanh Ha đ́n Quảng Bnh v suy ýu thnh ṃt vng p th́p trn khu vực Trung Lo. Sức gi mạnh nhất ở trung tm vng p th́p giảm xúng dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Vng nguy hiểm trn Biển Đng trong 24 giờ tới (gi mạnh từ cấp 6 trở ln, giật từ cấp 8 trở ln): pha Bắc vĩ tuyến 17,0 độ Vĩ Bắc; pha Ty kinh tuýn 110,0 độ Kinh Đng. Ton bộ tu thuyền hoạt động trong vng nguy hiểm đều c nguy cơ cao chịu tc động của gi mạnh, sng lớn v lốc xoy.

Cảnh bo gi mạnh trn đ́t lìn: Trong ngy hm nay (14/10), ở vng ven bỉn từ Quảng Ninh đ́n Quảng Bnh c gi mạnh ćp 6-7, gịt ćp 9.

Cảnh bo gi mạnh, sng lớn trn biển, nước dng do bo vng ven bờ: Trong ngy hm nay (14/10), ở Vịnh Bắc Ḅ (bao g̀m cả huỵn đảo Bạch Long Vĩ) v vng bỉn từ Quảng Trị đ́n Thừa Thin Hú (bao g̀m huỵn đảo C̀n Cỏ) c gi mạnh ćp 6-7, vng gần tm bo mạnh cấp 8, giật cấp 11; sng bỉn cao từ 3,0-5,0m, bỉn đ̣ng ŕt mạnh.

Ven biển cc tỉnh từ Thi Bnh đ́n Ngḥ An cần đề phng nước dng do bo cao từ 0,3-0,5m, kết hợp với triều cường gy ngập ng tại cc khu vực trũng, thấp.

Ở khu vực Giữa v Nam Bỉn Đng (bao gồm vng biển quần đảo Trường Sa), vng bỉn từ Bnh Thụn đ́n C Mau c gi Ty Nam mạnh ćp 6, gịt ćp 8, sng bỉn cao từ 2,0-4,0m, bỉn đ̣ng.

Cảnh bo mưa lớn: Trong ngy 14-15/10, ở khu vực Bắc Bộ v Quảng Trị c mưa vừa, mưa to, c nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-150mm, c nơi trn 150mm; khu vực từ Thanh Ha đến Quảng Bnh c mưa to đ́n rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, c nơi trn 200mm. Đ̀ phng nguy cơ cao xảy ra lũ qut, sạt lở đất tại khu vực vng ni v ngập ng cục bộ tại cc vng trũng, thấp, ven sng.

Từ ngy 16/10 đ́n ngy 19/10, do ảnh hưởng của khng kh lạnh tăng cường ḱt hợp với vng p th́p c khả năng xút hịn trn dải ḥi tụ nhịt đới nn ở khu vực Trung Bộ típ tục c khả năng xảy ra mưa to đến rất to.

Tin khng kh lạnh tăng cường

Hiện nay (14/10), bộ phận khng kh lạnh đ bo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống pha Nam.

Dự bo: Ngy v đm nay (14/10), bộ phận khng kh lạnh ny sẽ ảnh hưởng đến cc tỉnh pha Đng Bắc Bộ; sau đ ảnh hưởng đến cc tỉnh pha Ty Bắc Bộ v một số nơi ở Bắc Trung Bộ.

Do ảnh hưởng kết hợp của khng kh lạnh tăng cường kết hợp với hon lưu cơn bo số 8 nn từ nay (14/10) đến ngy 15/10, ở khu vực Bắc Bộ v Quảng Trị c mưa vừa, mưa to, c nơi mưa rất to; khu vực từ Thanh Ha đến Quảng Bnh c mưa to đến rất to.

Do ảnh hưởng của khng kh lạnh nn từ hm nay đến ngy 15/10, ở Bắc Bộ v Thanh Ha trời lạnh, vng ni pha Bắc c nơi trời rt với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-22 độ, vng ni c nơi dưới 18 độ.

Ngy hm nay (14/10), do ảnh hưởng kết hợp của khng kh lạnh tăng cường với hon lưu cơn bo số 8 nn ở Vịnh Bắc Ḅ (bao g̀m cả huỵn đảo Bạch Long Vĩ) c gi mạnh ćp 6-7, vng gần tm bo mạnh cấp 8-9, giật cấp 11; sng bỉn cao từ 3,0-5,0m, bỉn đ̣ng ŕt mạnh. Từ đm nay (14/10), ở vịnh Bắc Bộ, c gi đng bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động, sng biển cao từ 1,5-3,0m; khu vực Bắc Biển Đng c gi đng bắc mạnh cấp 6, c lc cấp 7, giật cấp 8, biển động, sng biển cao từ 2,0-4,0m.

Cảnh bo: Từ ngy 16/10, khng kh lạnh sẽ được tăng cường mạnh hơn.

Khu vực H Nội: Từ nay đến ngy 15/10 c mưa vừa, mưa to. Từ nay đến ngy 15/10, trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-22 độ.

Dự bo thời tiết cc vng trn cả nước

H Nội

Nhiều my, c mưa vừa, mưa to, c nơi mưa rất to v dng. Gi đng bắc đến bắc cấp 3 - 4. Sng sớm v đm trời lạnh. Trong mưa dng c khả năng xảy ra lốc, st v gi giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-22 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : 23-25 độ.

Pha ty Bắc Bộ

Nhìu my, c mưa vừa, mưa to, c nơi mưa rất to. Gi ty bắc cấp 2-3. Trời lạnh. Trong mưa dng c khả năng xảy ra lốc, st v gi giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ, c nơi dưới 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 24-27 độ.

Pha đng Bắc Bộ

Nhìu my, c mưa vừa, mưa to, c nơi mưa rất to. Gi đng bắc đến bắc cấp 3-4; ring vng ven biển ngy c gi mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Trời lạnh, vng ni c nơi trời rt. Trong mưa dng c khả năng xảy ra lốc, st v gi giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ, vng ni c nơi dưới 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 22-25 độ.

Thanh Ho đến Thừa Thin Huế

Nhiều my, c mưa to đ́n ŕt to; ring Thừa Thin Hú c mưa rải rc. Gi bắc đến ty bắc cấp 3, sau tăng ln cấp 4, ring pha Bắc (Thanh Ha đến Quảng Bnh) gi mạnh dần ln cấp 6-7, giật cấp 9; c nơi gi mạnh cấp 8, giật cấp 10. Trong mưa dng c khả năng xảy ra lốc, st v gi giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 24-27 độ

Đ Nẵng đến Bnh Thuận

C my, c mưa ro v dng vi nơi; ring pha Nam c mưa ro v dng rải rc, cục ḅ c mưa vừa, mưa to. Gi ty đến ty nam cấp 3. Trong mưa dng c khả năng xảy ra lốc, st v gi giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ.

Ty Nguyn

C my, c mưa ro v dng vi nơi, ring chiều v tối c mưa ro v rải rc c dng, cục bộ c mưa vừa, mưa to. Gi ty đến ty nam cấp 3. Trong mưa dng c khả năng xảy ra lốc, st v gi giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 26-29 độ.

Nam Bộ

C my, c mưa ro v dng vi nơi, ring chiều v tối c mưa ro v rải rc c dng, cục bộ c mưa vừa, mưa to. Gi ty nam cấp 2-3. Trong mưa dng c khả năng xảy ra lốc, st v gi giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ


All times are GMT. The time now is 22:34.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2021
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.02854 seconds with 8 queries