VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Comedy Stories | Chuyện Hi (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=241)
-   -   Thư k muốn ngủ với sếp như vợ chồng v ci kết (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1546746)

troopy 11-25-2021 11:25

Thư k muốn ngủ với sếp như vợ chồng v ci kết
 
1 Attachment(s)
Sếp v thư k đi cng tc, đến tối sếp hỏi: "Chng ta sẽ ngủ như thế no đy?".

Sếp đưa ra 2 lựa chọn:

- L ngủ như vợ chồng hay như đi tnh nhn?

- Như vợ chồng - C thư k trả lời.

Lập tức sếp quay mặt vo tường v ngủ liền một mạch đến sng.

VietBF@sưu tập


All times are GMT. The time now is 02:45.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2021
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.02908 seconds with 8 queries