VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   School | Kiến thức (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=88)
-   -   Các thông tin cần biết về số định danh cá nhân (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1642832)

Cupcake01 06-23-2022 05:12

Các thông tin cần biết về số định danh cá nhân
 
1 Attachment(s)
Số định danh cá nhân gắn liền với công dân từ khi sinh ra cho đến khi mất đi và có vai tṛ quan trọng trong nhiều giao dịch dân sự, thủ tục hành chính của công dân.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1655961129

Số định danh cá nhân cũng chính là sổ thẻ Căn cước công dân (12 số), được cấp cho mỗi công dân từ khi sinh ra đến khi mất, không lặp lại ở người khác.

Mă số này được dùng để kết nối, cập nhật, chia sẻ, khai thác thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Thời điểm cấp số định danh cá nhân
Công dân được cấp số định danh cá nhân khi đăng kư khai sinh.

Trường hợp công dân đă đăng kư khai sinh nhưng chưa được cấp số định danh cá nhân th́ cơ quan quản lư Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư xác lập số định danh cá nhân cho công dân theo thông tin hiện có trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Ngoài ra, trường hợp đă có số định danh cá nhân mà được xác định lại giới tính hoặc cải chính năm sinh th́ cơ quan quản lư Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư xác lập lại số định danh cá nhân cho sau khi công dân đă thực hiện việc đăng kư hộ tịch liên quan đến thông tin về giới tính, năm sinh.

Cấu trúc và ư nghĩa của số định danh cá nhân
Số định danh cá nhân là dăy số tự nhiên gồm 12 số, có cấu trúc gồm:

- 3 số đầu là mă tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi công dân đăng kư khai sinh, hoặc mă các quốc gia nơi công dân đăng kư khai sinh.

- 3 số kế tiếp là mă thế kỷ sinh, mă giới tính và mă năm sinh.

- 6 số c̣n lại là các số ngẫu nhiên.

Làm thế nào để có mă số định danh cá nhân?
Những người đang sử dụng CMND 12 số, CCCD mă vạch và CCCD gắn chíp th́ cũng đồng nghĩa đă được cấp mă số định danh cá nhân (chính là số trên CMND 12 số, CCCD).

C̣n những người đang sử dụng CMND 9 số hiện chưa có mă số định danh cá nhân, th́ việc cấp mă số này được thực hiện theo quy định tại Nghị định 37/2021/NĐ-CP. Cụ thể:

- Công dân đă đăng kư khai sinh nhưng chưa được cấp số định danh cá nhân th́ cơ quan quản lư Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư xác lập số định danh cá nhân cho công dân theo thông tin hiện có trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Ngay sau khi xác lập được số định danh cá nhân, cơ quan quản lư Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có văn bản thông báo cho công dân về số định danh cá nhân đă được xác lập và các thông tin của công dân hiện có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trường hợp thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa đầy đủ th́ trong văn bản thông báo cần yêu cầu công dân bổ sung thông tin cho Công an xă, phường, thị trấn nơi ḿnh đang cư trú để thực hiện cập nhật, chỉnh sửa thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Số định danh cá nhân quan trọng thế nào?
Dùng để khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư: Số định danh cá nhân được xác lập từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dùng để kết nối, cập nhật, chia sẻ, khai thác thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành

Theo đó, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền được sử dụng số định danh cá nhân trên thẻ CCCD để kiểm tra thông tin của người được cấp thẻ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia.

Dùng thay cho giấy tờ tùy thân khi làm thủ tục mua bán nhà ở: Trường hợp công dân Việt Nam đă được cấp số định danh cá nhân và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu về đăng kư đầu tư, đăng kư doanh nghiệp được kết nối, vận hành th́ được sử dụng số định danh cá nhân thay thế cho các giấy tờ liên quan đến nhân thân (bản sao giấy CMND, thẻ CCCD, hộ chiếu và các giấy tờ chứng thực cá nhân khác) khi thực hiện thủ tục liên quan đến lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật về nhà ở, pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Theo quy định trên, nếu người dân đă được cấp mă số định danh cá nhân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, về đăng kư đầu tư và đăng kư doanh nghiệp được kết nối, vận hành th́ người dân được sử dụng mă số định danh cá nhân thay cho bản sao các giấy tờ tùy thân khi làm các thủ tục như mua bán nhà ở…

Dùng thay cho mă số thuế: Khoản 7 Điều 35 Luật Quản lư thuế 2019 quy định: Khi mă số định danh cá nhân được cấp cho toàn bộ dân cư th́ sử dụng mă số định danh cá nhân thay cho mă số thuế.

Như vậy, trong tương lai gần, mă số định danh cá nhân sẽ được sử dụng thay cho mă số thuế.

VietBF @ Sưu tầm


All times are GMT. The time now is 18:02.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2022
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2022 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03622 seconds with 8 queries