VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Comedy Stories | Chuyện Hi (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=241)
-   -   Thuốc rượu (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1752544)

goodidea 03-18-2023 02:45

Thuốc rượu
 
1 Attachment(s)
Bố dặn d con trai l sinh vin:

Ở trường, con nhớ giữ gn sức khỏe đấy nh! Gầy qu con ạ!

Chng con vẫn dng thuốc lin tục đấy chứ ạ!

Ồ, thế th tốt. Nhưng m thuốc g?

Bọn con dng rượu thuốc ạ.

???

VietBF@sưu tập


All times are GMT. The time now is 03:36.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2023
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2023 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03710 seconds with 8 queries