VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Breaking News | Tin Sốt (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=40)
-   -   VN: Thủ đoạn thao túng về tâm lư của các "sư quốc doanh" (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1912356)

trungthuc 05-13-2024 17:55

VN: Thủ đoạn thao túng về tâm lư của các "sư quốc doanh"
 
1 Attachment(s)
Xă hội ở Việt Nam đang xôn xao về chuyện ông sư Thích Minh Tuệ đi hành đạo một ḿnh, bất chấp nắng mưa và cũng từ chối các khoản tiền cúng dường. H́nh ảnh của sư Tuệ tạo ra sự khác biệt, và gây ra t́nh trạng cả một giáo hội do nhà nước Cộng sản dựng lên thay phiên nhau nói mỉa, nói móc… mà không có một lư do, chứng cớ ǵ rơ ràng nào cả.

Nhưng quan trọng hơn, từ những hành vi khiêm nhường và thanh bạch của ông sư Thích Minh Tuệ, đă làm bật rơ "cốt cách ma quỷ" của các loại "thầy tu thợ cúng" ở Việt Nam đang tiện bề tung hoành, mà không có tấm gương nào soi chiếu vào.

Bài viết của nhà thơ Thái Hạo cũng đă vạch chỉ ra t́nh trạng u mê của các người mộ đạo vào chùa to, Phật lớn, bị lôi kéo, sai khiến và thao túng cho đến nay.

Chắc có nhiều người sẽ cảm thấy rất khó hiểu khi chứng kiến thấy một đám đông đang quỳ lạy và tranh nhau đưa tiền cho một ông sư, gọi đó là "cúng dường".

Họ là người mê tín hay cuồng tín? Không, hăy khoan nói chuyện đó. V́ họ đang bị thao túng về tâm lư.

Thao túng về tâm lư, hiểu nôm na là sử dụng các biện pháp, chiêu tṛ, thủ đoạn để làm thay đổi hành vi hoặc nhận thức của người khác, nhằm mang lại lợi ích cho ḿnh. Việc sử dụng các kinh sách nhà Phật rồi giảng giải một cách thiên lệch, làm cho đối tượng sẽ tin tưởng, lo âu, hoặc sợ hăi, từ đó mà ra tay điều khiển, lôi kéo họ, đó chính là một ví dụ điển h́nh cho chiến lược thao túng này.

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện là một kinh Đại Thừa được truyền tụng và thuyết giảng phổ biến bậc nhất trong các chùa chiền hiện nay ở Việt Nam. Kinh này nói về chuyện ǵ? Nói về nhân–quả. Trong đó mô tả chi tiết các tội báo khủng khiếp do nghiệp ác gây ra và đồng thời dạy về cách hóa giải những tội báo ấy. Một trong những cách giải linh nghiệm và thù thắng nhất chính là hành vi bố thí, cúng dường. Không bàn về tính chân ngụy của bộ kinh, ở đây xin nói về vấn đề khác.

Xem kinh dạy như thế nào. Ví dụ có câu nói: "Trong đời sau, như có kẻ thiện nam cùng người thiện nữ nào gặp h́nh tượng Phật, h́nh tượng Bồ tát, h́nh tượng Bích Chi Phật, h́nh tượng Vua Chuyển Luân mà mở ḷng bố thí cúng dường, thời được vô lượng phước lành, thường sanh ở cơi người, cơi trời hưởng sự vui thù thắng vi diệu".

Nhiều vị sư thời nay sẽ dựa vào những câu kinh như vậy để thuyết giảng, làm cho mọi người không những tin rằng ḿnh đang tự cứu ḿnh khi cúng dường, mà c̣n hơn thế, khi nghĩ rằng chính các vị sư ấy đang giúp cho chúng sinh gieo trồng phước đức v́ đă đại lượng mở ḷng từ bi sẵn sàng nhận cho chúng sinh!

Tuy nhiên, các vị sư này đă không dám nói ra hết, họ chỉ nói có một phần nhỏ và giảng giải sai lệch nội dung. Ví dụ, họ sẽ không nói ǵ đến mấy chữ "thiện nam, thiện nữ". Thế nào mới là "thiện nam, thiện nữ"? Phải trọn vẹn đạo làm người (KHÔNG sát, trộm, tà dâm, say sưa, nói dối), kính thờ cha mẹ, thương yêu mọi người… Nghĩa là để việc cúng dường trở nên có giá trị th́ phải tu thân tu tâm cho tốt trước đă. Đó là ư trong Kinh kệ, nhưng các sư tuyệt nhiên lại không giảng dạy, nhắc đến.

Họ cũng sẽ phớt lờ đi điều đầu tiên được nói trong kinh Địa Tạng: "Nếu gặp kẻ hết sức nghèo túng, nhẫn đến kẻ tật nguyền câm ngọng, kẻ điếc ngây mù quáng, gặp những hạng người thân thể không được vẹn toàn mà mở tâm từ bi lớn, vui vẻ bố thí th́ được phước lợi bằng phước lợi công đức cúng dường cho một trăm hằng hà sa chư Phật vậy". Nghĩa là bố thí cúng dường trước tiên cần phải hướng đến những người nghèo khổ, thiệt tḥi trong xă hội và điều đó sẽ mang lại phước báu lớn gấp ngàn vạn lần so với cúng dường cho chư Phật.

Họ cũng phớt lờ đi cách thức bố thí, cúng dường. Kinh kệ luôn nhắc đi nhắc lại về "cái tâm" khi cho đi. Đó là cái tâm vô tư, không mong, không cầu, tuyệt đối không tơ tưởng đến phước báu hay quả lành ǵ hết, th́ mới có tác dụng tốt đẹp.

Họ cũng phớt lờ đi mục đích của việc bố thí cúng dường, đó là "hồi hướng". Hồi hướng có nghĩa là mỗi khi làm việc ǵ tốt đẹp th́ chỉ luôn nghĩ đến người khác, v́ người khác mà làm, v́ những điều cao cả mà làm và không màng danh lợi cho bản thân. Tức là, bố thí là một cách để gột rửa thân tâm, thoát ra khỏi ḷng tham, từ đó mà tự tại an vui.
https://cdn.home.vn/8192000_70849781...b5b5&width=910
Sư Thích Minh Tuệ
Họ cũng phớt lờ hẳn đi, khi cho rằng chỉ có cúng dường cho Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, tức những bậc cao tu đức hạnh và có đạo lực sâu dày th́ mới mang lại ư nghĩa. Điều ấy cũng có nghĩa là mang tiền đi cúng cho những kẻ hư hỏng, đốn mạt là ngu si và đang tạo tội nghiệp chứ không ích lợi ǵ.

Những thứ cần nói như trên th́ có nhiều sư săi ngày nay tuyệt nhiên không hề nói đến, mà họ dùng địa ngục, dùng nghiệp báo để đe dọa chúng sinh, dùng phước đức để quyến rũ và dùng bản thân của chính họ để quy về.

Những thủ đoạn này đang được áp dụng một cách phổ biến, khiến cho người đi chùa có nhận thức sai lệch, sinhra tâm lư khiếp nhược, từ đó mà bị dẫn dắt, lôi kéo và thao túng về nhiều mặt, trong đó có tiền tài phải đóng góp cho các "sư quốc doanh" này.

anhtu1965 05-14-2024 18:02

https://saigonnhonews.com/wp-content...1-22450369.jpg
Sư Thích Minh Tuệ

Đây không phải là Sư Thích Minh Tuệ (chú thích phía dưới hình). Chủ thớt làm ơn remove cái chú thích này. Nó làm sai lệch đi hình ảnh của một vị Sư đáng tôn kính. Thank you. :handshake::thankyou:

trungthuc 05-14-2024 18:12

Quote:

Originally Posted by anhtu1965 (Post 4898865)
https://saigonnhonews.com/wp-content...1-22450369.jpg
Sư Thích Minh Tuệ

Đây không phải là Sư Thích Minh Tuệ (chú thích phía dưới hình). Chủ thớt làm ơn remove cái chú thích này. Nó làm sai lệch đi hình ảnh của một vị Sư đáng tôn kính. Thank you. :handshake::thankyou:

Xin cám ơn đă trích dẩn. Tôi đă vô t́m kiếm và thấy h́nh ảnh của sư Thích Minh Tuệ này và post lên lại. H́nh mô tả trên chỉ là một dạng "sư quốc doanh". Xin thành thật cáo lổi.


All times are GMT. The time now is 13:35.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04739 seconds with 8 queries