VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Vietnam News | Tin Việt Nam (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=219)
-   -   BCT ‘HỒNG’ HƠN ‘CHUYÊN’ TH̀ SẼ RA SAO? (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1931069)

nguoiduatinabc 07-05-2024 06:25

BCT ‘HỒNG’ HƠN ‘CHUYÊN’ TH̀ SẼ RA SAO?
 
1 Attachment(s)
Sau khi Bí thư thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng rời ghế, có ư kiến cho rằng Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam càng trở nên "hồng" hơn "chuyên".

“Hồng" thường được hiểu là một người có học vấn và quá tŕnh công tác tập trung chủ yếu trong mảng đảng, đoàn, hội, hoặc những chức vụ trong chính quyền nhưng tập trung vào công tác chính trị.

“Chuyên” là tŕnh độ chuyên môn về một ngành nghề nào đó, là năng lực để thực hiện một nhiệm vụ, một chức trách nào đó.


Một bài viết của Tiến sĩ Phạm Ngọc Hùng trên Tạp chí Cộng sản nêu rơ: "Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, lớp người xây dựng chủ nghĩa xă hội phải vừa 'hồng', vừa 'chuyên', chính là vừa phải có đạo đức, vừa phải có tŕnh độ chuyên môn. Nói cụ thể là phải có đức và tài."

Với đặc thù Đảng lănh đạo toàn diện th́ mọi sự điều hành của chính phủ đều phải tuân thủ sự lănh đạo toàn diện của Đảng, thông qua các nghị quyết. Do đó, hàm lượng “chuyên” trong Bộ Chính trị - nhóm lănh đạo quyền lực nhất của Đảng Cộng sản là điều đáng chú ư.

bs098 07-05-2024 11:46

Hồng hơn Chuyên là những con vẹt ngu ngốc.
Bác lú bác phúc của chúng mày là điển h́nh. Bọn bưng bô chúng mày nữa, chỉ biết copy and paste mà c̣n không xong khi chỉ biết paste vài ḍng là quá khó với lũ ngu chúng mày.
:animated-laughing-i:animated-laughing-i:animated-laughing-i

hongyen2000 07-05-2024 18:58

Một ngàn năm nô lệ giặc tàu...bây giờ mói chỉ gần 100 năm thôi...


All times are GMT. The time now is 08:35.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03793 seconds with 8 queries